សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលរៀបចំជ្រេីសរេីសសិស្សមន្រ្តីក្រមការលេីកទី៩

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលរៀបចំជ្រេីសរេីសសិស្សមន្រ្តីក្រមការលេីកទី៩  ចំនួន១២០នាក់  សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំ២០២១។  កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ទទួលពាក្យ  ថ្ងៃទី២៨  ខែតុលា  ឆ្នាំ២០២០។