ការប្រឡងជ្រើសរើសនិសិ្សត អោយចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងផែនការឆ្នាំ២០១៨

ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​បាន​ផ្ដល់​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​បន្ថែម (ចំនួន​៣៧​នាក់) ដល់​ក្រសួង​ផែនការ​តាម​តម្រូវ​ការ​ចាំ​បាច់​របស់មន្ទីរ​ផែនការ​ខេត្ត និង​ការិយាល័យ​ផែន​ការ ស្ថិតី តាម​បណ្ដា​ស្រុក​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨។